next up previous contents
Następny: Stabilność klatek wyrównujących Wyżej: Badanie klatek korekcyjnych Poprzedni: Stabilność klatek offsetowych

Stabilność klatek ciemnych

Poza przyjętą wyżej procedurą badań, dodatkowo dla wszystkich klatek będących rezultatem odjęcia jednej klatki od drugiej wykonano histogramy. Na każdym wykresie największą liczbę stanowią piksele o wartości 100 ADU oraz bliskie tej wartości (należy pamiętać, że 100 ADU jest wartością sztucznie dodawaną przez oprogramowanie kamery i traktowaną przez nie jako punkt zerowy). Oznacza to, że po odjęciu od siebie klatek uzyskano piksele o prawie zerowej wartości. Liczba pikseli o wartości znacznie większej niż 100 ADU nigdy nie przekracza kilku sztuk na daną wartość. Na histogramach ujawniają się także gorące piksele, które nie zredukowały się w wyniku odejmowania. Wskazują one na niepowtarzalność każdej klatki. Istotne jest, że ich liczba w najgorszym przypadku nie przekracza kilkudziesięciu o wartości powyżej 300 ADU (rys.3.14) a w najlepszym są tylko dwa (rys.3.15).


Tablica: Stabilność klatek ciemnych. Seria 1.
Podstawowe Wartości średnie sygnału Wartość średnia Uwagi
dane i szumu z obszaru 31x31 całej klatki
o klatce pikseli dla 4 narożników i szumu [ADU]
[ADU]
$-5^{\circ}$C A=33,6 (124,4) 41,75 (140,43) Klatka uśredniona
$300$ s B=50,2 (161,2) z 5 ekspozycji
98.09.22 C=39,9 (131,2)
18:41 D=59,7 (395,8)
$-5^{\circ}$C A=33,7 (124,1) 41,95 (141,41) Klatka uśredniona
$300$ s B=50,3 (161,2) z 5 ekspozycji
98.09.24 C=40,3 (131,3)
4:44 D=59,8 (396,4)
Różnica: A= 0,2 (3,4) 0,26 (11,58) Rezultat odjęcia
34 godziny B= 0,1 (3,6) pierwszej klatki
C= 0,4 (3,4) od drugiej
D= 0,3 (4,8)


Tablica: Stabilność klatek ciemnych. Seria 2.
Podstawowe Wartości średnie sygnału Wartość średnia Uwagi
dane i szumu z obszaru 31x31 całej klatki
o klatce pikseli dla 4 narożników i szumu [ADU]
[ADU]
$-10^{\circ }$C A=13,4 (46,9) 18,37 (66,41) Klatka uśredniona
$180$ s B=23,5 (65,2) z 3 ekspozycji
98.10.19 C=15,8 (49,2)
22:51 D=28,5 (187,7)
$-10^{\circ }$C A=12,9 (47,4) 17,95 (66,53) Klatka uśredniona
$180$ s B=22,8 (64,4) z 3 ekspozycji
98.10.27 C=15,6 (49,3)
1:29 D=28,1 (187,0)
Różnica: A= 0,5 (4,1) 0,43 (8,82) Rezultat odjęcia
7 dni B= 0,7 (3,8) drugiej klatki
C= 0,2 (3,8) od pierwszej
D= 0,4 (4,2)


Tablica: Stabilność klatek ciemnych. Seria 3.
Podstawowe Wartości średnie sygnału Wartość średnia Uwagi
dane i szumu z obszaru 31x31 całej klatki
o klatce pikseli dla 4 narożników i szumu [ADU]
[ADU]
$-10^{\circ }$C A=12,9 (47,4) 17,98 (67,71) Klatka uśredniona
$180$ s B=22,8 (64,4) z 5 ekspozycji
98.10.27 C=15,5 (49,2)
1:29 D=28,2 (187,1)
$-10^{\circ }$C A=12,4 (47,0) 17,45 (66,41) Klatka uśredniona
$180$ s B=22,3 (64,8) z 5 ekspozycji
98.11.04 C=15,0 (48,9)
20:16 D=27,6 (187,3)
Różnica: A= 0,5 (3,6) 0,56 (11,21) Rezultat odjęcia
9 dni B= 0,5 (3,8) drugiej klatki
C= 0,5 (3,7) od pierwszej
D= 0,5 (3,2)


Tablica: Stabilność klatek ciemnych. Seria 4.
Podstawowe Wartości średnie sygnału Wartość średnia Uwagi
dane i szumu z obszaru 31x31 całej klatki
o klatce pikseli dla 4 narożników i szumu [ADU]
[ADU]
$-10^{\circ }$C A=12,4 (47,0) 17,45 (66,41) Klatka uśredniona
$180$ s B=22,3 (64,8) z 5 ekspozycji
98.11.04 C=15,0 (48,9)
20:16 D=27,6 (187,3)
$-10^{\circ }$C A=12,8 (47,5) 18,02 (67,29) Klatka uśredniona
$180$ s B=23,4 (65,4) z 5 ekspozycji
98.12.29 C=15,3 (49,5)
18:28 D=28,2 (187,1)
Różnica: A= 0,4 (4,4) 0,61 (8,19) Rezultat odjęcia
55 dni B= 1,1 (3,6) pierwszej klatki
C= 0,3 (4,1) od drugiej
D= 0,5 (3,2)

Podobnie jak w przypadku klatek offsetowych, można zauważyć, że w miarę zwiększania odstępu czasowego pomiędzy wykonanymi klatkami, zaczynają się one coraz bardziej od siebie różnić. Zwiększa się wartość średnia całej klatki będąca rezultatem odjęcia od siebie dwóch klatek. Istotne jest, że w każdym przypadku szum znacznie przekracza wartość sygnału. Fakty te sugerują, że w powyższych przedziałach czasowych klatki są stabilne tym bardziej, im mniejszy jest odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi ekspozycjami.

\begin{figure}
% latex2html id marker 534\begin{center}
\epsfig {file=d34.ps, ...
...zo dobrze co oznacza, że były do siebie bardzo
podobne.}\end{center}\end{figure}

\begin{figure}
% latex2html id marker 541\begin{center}
\epsfig {file=d21.ps, ...
...le
zostało kilka ,,niepowtarzalnych'' gorących pikseli.}\end{center}\end{figure}

Analiza histogramów (rys. 3.14 i 3.15) pokazała, że rozkład i wartości pikseli populacji pierwszej i drugiej na porównywanych klatkach jest taki sam, a wartości pozostałe w wyniku odejmowania oscylują wokół wartości zerowej (100 ADU). Jedyny kłopot stanowią gorące piksele, których od kilku do kilkudziesięciu zawsze pozostaje dając dowód na to, że występują one w różnych nie powtarzających się miejscach. Jest to jedyny powód, dla którego klatek ciemnych nie można traktować jako całkowicie stabilnych. Jeżeli w trakcie poprawiania zdjęć istnieje potrzeba usunięcia gorących pikseli, należy użyć klatek ciemnych wykonanych możliwie najkrócej po lub przed zdjęciem właściwym. W pozostałych przypadkach można je traktować jako stabilne.


next up previous contents
Następny: Stabilność klatek wyrównujących Wyżej: Badanie klatek korekcyjnych Poprzedni: Stabilność klatek offsetowych
Tomasz Kwiatkowski
2001-10-03