next up previous contents
Następny: Zależność prądu ciemnego kamery Wyżej: Testowanie kamery CCD ST-7 Poprzedni: Podział pikseli na określone

Zależność prądu ciemnego kamery od temperatury

Badanie zrobiono w oparciu o klatki ciemne wykonane przy stałym czasie ekspozycji wynoszącym $300$ s, dla temperatur od $-20^{\circ}$ C do $0^{\circ }$ C. Ze wszystkich klatek usunięto offset aby jedynym pozostałym sygnałem był prąd ciemny. Dla populacji I, II i gorących pikseli wybrano po trzy reprezentatywne piksele (o ściśle określonych współrzędnych), których wartości dla różnych temperatur zaznaczono na wykresie, otrzymując kilka krzywych (rys. 3.7). Na wykresie widać, że prąd ciemny w pikselach populacji II i gorących wykazuje wykładniczy wzrost wraz z podwyższaniem temperatury, przy czym wzrost ten jest znacznie szybszy dla gorących pikseli. Najsłabiej zależność tą widać dla populacji I, ponieważ w każdym przypadku jej wartość była bardzo mała, trudno mierzalna i zaszumiona.

Ostatecznie oszacowano, że w przypadku badanej kamery prąd ciemny rośnie dwukrotnie co ok. $7^{\circ}$ C. Z powyższego badania wynika także, że aby zminimalizować ten negatywny czynnik powinno się robić ekspozycje w możliwie najniższej temperaturze.Tomasz Kwiatkowski
2001-10-03