next up previous contents
Następny: Charakterystyka liniowości kamery Wyżej: Testowanie kamery CCD ST-7 Poprzedni: Zależność prądu ciemnego kamery

Zależność prądu ciemnego kamery od czasu ekspozycji

Do testu wykorzystano osiem klatek ciemnych wykonanych w temperaturze chipa wynoszącej $0^{\circ }$ C, o czasie ekspozycji od $30$ do $300$ s. Z każdej z nich usunięto offset. Dla populacji I i II wybrano po trzy reprezentatywne piksele (o ściśle określonych współrzędnych), dla których zmierzono wartość prądu ciemnego w zależności od czasu ekspozycji. Wyniki zamieszczono na wykresie 3.8. Punkty pomiarowe połączono liniami w celu lepszej wizualizacji. Wykres przedstawia wzrost prądu ciemnego wraz ze wzrostem czasu ekspozycji. Dla populacji II wzrost ten jest prawie liniowy, natomiast dla populacji I jest on słabo widoczny z takich samych powodów co w poprzednim badaniu. Należy zwrócić uwagę, że gdyby przedłużono wszystkie proste, to zbiegły by się one na osi $Y$ na wysokości $0 e^{-}$.

\begin{figure}
% latex2html id marker 375\begin{center}
\epsfig {file=fl2-2od1...
...ca odchyłka jest widoczna
powyżej wartości 30 tys. ADU.}\end{center}\end{figure}

\begin{figure}
% latex2html id marker 382\begin{center}
\epsfig {file=odchyl2....
... ADU. Później następuje widoczne odchylenie od poziomu.}\end{center}\end{figure}



Tomasz Kwiatkowski
2001-10-03